REGULAMIN ORKIESTRY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ORKIESTRY DĘTEJ PRZY OSP W MYKANOWIE

I. Postanowienia ogólne

1. Orkiestra Dęta działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie.

2. Działalność organizacyjną jak i finansową Orkiestry prowadzi Gminne Centrum Muzyki i Tańca powołane przez Radę Gminy Mykanów uchwałą nr 123/XV/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

3. Do prowadzenia spraw Zespołu Dyrektor GCMiT powołuje pracowników, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie i przestrzeganie przez członków Zespołu postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków członków Orkiestry Dętej przy OSP Mykanów.

II. Główne cele działalności Zespołu

 1. Budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z muzyką.
 3. Zapoznanie z różnorodnością form muzycznych.
 4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania
 7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
 8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
 9. Godne reprezentowanie Zespołu w kraju i za granicą.
 10. Promowanie Gminy Mykanów w kraju i za granicą.
 11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów, a tym samym i osiągnięć artystycznych.
 12. Zabawa oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

III. Kierownictwo Zespołu

 1. Kierownictwo Zespołu powierza się dyrektorowi GCMiT, który następnie zatrudnia pracowników administracyjnych oraz instruktorów wszystkich sekcji.
 2. Zadaniem pracowników administracyjnych oraz instruktorów jest realizowanie wraz z grupami nad którymi sprawują opiekę zadań wynikających z przyjętego planu pracy.

IV. Formy zajęć muzycznych:

1. Indywidualna nauka gry nainstrumentach

2. Zbiorowa nauka gry na instrumentach

V. Zachowanie podczas trwania wszystkich zajęć (próby, koncerty, warsztaty, itp.) a także przerw :

Zabrania się:

1. Przyjmowania w trakcie trwania zajęć jakichkolwiek posiłków i spożywania alkoholu i używek

2. Korzystania z telefonów komórkowych

3. Opuszczania terenu zajęć

4. Używania wulgarnych słów

5. Nietolerancji wobec pozostałych członków Zespołu

VI. Nabór do Zespołu

Główny nabór do Zespołu odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego.

Chętni i gotowi do pracy są jednak mile widziani przez cały rok.

Aby zostać przyjętym do Zespołu należy przyjść na przesłuchanie potwierdzające predyspozycje muzyczne.

O przyjęciu do Zespołu decyduje Kapelmistrz wraz z instruktorami.

VI. Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Zespołu jest:

a. Chęć rozwijania zainteresowań muzycznych

b. Słuch muzyczny

c. Poczucie rytmu

d. Dobre wyniki w szkole

e. Odpowiednie zachowanie

VII. Prawa członków Zespołu

 1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Zespół.
 2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
 3. Korzystanie z umundurowania oraz innuch strojów (podczas koncertów), które są własnością Zespołu.
 4. Przechodzenie do starszego składu orkiestry po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.
 5. Otrzymywanie pokwitowania wniesionej za uczestnictwo w zajęciach opłaty.
 6. Wiedza o postępach czynionych w trakcie zajęć oraz ewentualnych brakach przekazywana prze instruktora.
 7. Godne traktowanie przez instruktora oraz innych członków Zespołu.
 8. Otrzymywanie stosownych zaświadczeń dotyczących współpracy z Zespołem.

VIII. Obowiązki członków Zespołu

 1. Podstawowym obowiązkiem członka Zespołu jest obecność na próbach i koncertach.
 2. Aktywe uczestnictwo w programowych zajęciach zespołów (próby, koncerty, konkursy i festiwale, warsztaty oraz zespołowe wyjazdy).
 3. Świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego.
 4. Dbanie o estetykę strojów czy umundurowania podczas występów. Obowiązuje również regulaminowe upięcie włosów.
 5. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię Zespołu.
 6. Dbanie o młodszych członków Zespołu zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
 7. Bezwzględne szanowanie i ochrona instrumentów muzycznych przed uszkodzeniem, oraz rekwizytów będących własnością Zespołu.
 8. Pokrywanie kosztów zniszczonego czy zgubionego instrumentu, stroju czy umundurowania.
 9. Przestrzeganie regulaminu korzystania z powierzonego sprzętu czy umundurowania Zespołu.
 10. Wnoszenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zawartym w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach GCMiT w Mykanowie.

11. Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:

a. Chorobą,

b. Potwierdzonym przypadkiem losowym.

c. Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona osobiście lub telefonicznie w biurze orkiestry

Nieusprawiedliwiona nieobecność na czterech kolejnych zajęciach powoduje wykreślenie z listy.

12. Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do Kapelmistrza oraz kierownika biura GCMiT przynajmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, a tym

samym zwrócić elementy umundurowania, nuty, instrument oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

13. Wykonywanie poleceń instruktorów.

14. Dbanie czystość i porządek w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

15. Stwarzanie atmosferę wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty-integracji.

16. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

IX. Nagrody i kary

1. Członek Zespołu podlega karze w przypadku:

a. okazywania lekceważącego stosunku do zajęć poprzez m.in. aroganckie zachowanie wobec

instruktorów, nieobecności i spóźnianie się na próby bez podania stosownego uzasadnienia

b. wybryki chuligańskie – kradzieże, bójki, wandalizm

c. niszczenie mienia Zespołowego

d. nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników Zespołu oraz środowiska, w którym żyje

e. nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu

2. O zastosowaniu kar decydują następujące instancje Zespołu: wg kolejności:

a. instruktor

b. Kapelmistrz

3. Karą stosowaną przez instruktora jest:

a. uwaga bezpośrednia

b. upomnienie na forum danej sekcji

c. przekazanie informacji rodzicom

4. Karą stosowaną przez Kapelmistrza jest:

a. uwaga bezpośrednia

b. upomnienie na forum danej sekcji

c. przekazanie informacji rodzicom

d. upomnienie na forum całego Zespołu

e. wykluczenie z udziału w koncercie i/lub wyjeździe

f. zawieszenie w prawach członka Zespołu na czas określony (maksymalnie na okres 12

miesięcy)

g. skreślenie z listy członków Zespołu

5. Bez względu na zastosowaną karę za wykroczenie polegające na niszczeniu mienia Zespołowego, rodzice członka Zespołu lub on sam, ponoszą odpowiedzialność materialną.

6. Członkowie Zespołu otrzymują nagrody za:

a. wysokie osiągnięcia artystyczne

b. 100 % frekwencję

c. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz

d. aktywną pracę w organizacjach Zespołowych oraz angażowanie się w prace na rzecz sekcji i

Zespołu

e. wzorowe zachowanie bez względu na osiągnięcia artystyczne

7. Do nagród stosowanych przez Zespół należą:

a. pochwała członka Zespołu przez instruktora

b. pochwała członka Zespołu przez Kapelmistrza

d. umieszczenia nazwiska członka Zespołu na tablicy informacyjnej i/lub w Internecie

e. pochwała członka Zespołu przez Kapelmistrza na forum całej grupy

f. list pochwalny dla rodziców członka Zespołu wystosowany przez dyrekcję Zespołu

g. list pochwalny do szkoły członka Zespołu wystosowany przez dyrekcję Zespołu

h. nagroda lub dyplom uznania

X. Zasady wyjazdów zagranicznych

1. Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania

Zespołu na arenie międzynarodowej.

2. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji

członków:

a. odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny

b. przydatność w realizacji programu artystycznego

c. aktywność w zajęciach

d. nieprzekraczalna liczba nieobecności lub spóźnień ustalona przez kierownictwo Zespołu

e. odpowiednie zachowanie

f. dobry stan zdrowia

3. Listę kandydatów na wyjazd ustala Kapelmistrz

4. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Kierownictwo Zespołu może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.

2. Każdy członek Zespołu ma obowiązek postępować wedle ustaleń powyższego regulaminu.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/09/2017

Dyrektora Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

z dnia 4.09.2017 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i muzyczno-tanecznych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca

w Mykanowie

§1

I. Informacje ogólna

1. Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie, w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia kulturalne i muzyczno-taneczne, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie

internetowej GCMiT, w drukowanych materiałach informacyjnych oraz w siedzibie GCMiT w Mykanowie, ul. Częstochowska 3.

§2

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach.

1. Zajęcia wszystkich grup i zespołów rozpoczynają się od miesiąca września, a kończą w miesiącu czerwcu (z przerwami świątecznymi i feriami zimowymi). W okresie trwania zajęć a także poza nimi możliwe są występy artystyczne podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCMiT w Mykanowie oraz innych instytucji współpracujących z GCMiT.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GCMiT w Mykanowie jest:

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosowanym formularzu

karta uczestnictwa (załącznik nr 1a i nr 1b do niniejszego regulaminu).

W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

c) uiszczenie opłaty regulowanej zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr

2 do niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć, o czym musi poinformować dyrektora oraz kierownika biura, w siedzibie GCMiT w Mykanowie, w przeciwnym razie będą naliczane opłaty za uczestnictwo.

4. Opłaty wnoszone są do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Opłat można dokonywać w kasie GCMiT w Mykanowie od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biura GCMiT w Mykanowie lub przelewem na konto GCMiT w Mykanowie

( Bank Spółdzielczy w Mykanowie: 15 8258 0005 2000 0018 1897 0001). W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz miesiąc, za który wpłata jest wnoszona.

5. Opłaty za zajęcia regulowane są w okresach miesięcznych, opłata jest uzależniona od rodzaju zajęć (zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu).

6. Uczestnicy swoją nieobecność na zajęciach indywidualnych są zobowiązani zgłosić w biurze GCMiT osobiście lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Za nieobecność nieusprawiedliwioną naliczana będzie opłata dodatkowa (zgodnie z cennikiem , który satnowi załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu).

7. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkowało wystawieniem przez GCMiT upomnienia, wzywającego do uregulowania zaległej płatności oraz zapłaty odsetek przez Uczestnika zajęć lub rodzica/prawnego opiekuna.

8. Na prośbę Uczestnika zajęć może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

§3

III. Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez dyrektora GCMiT w Mykanowie miejscu i w ustalonych godzinach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć, o czym poinformuje uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

4. Prace wytworzone na zajęciach, w szczególności plastyczne, utwory muzyczne, choreograficzne, etc., będące przedmiotem prawa autorskiego stanowią własność majątkową GCMiT w Mykanowie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik dyżurny GCMiT w Mykanowie.

7. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

8. GCMiT w Mykanowie nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach i innych pomieszczeniach i nie ponosi

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są

do stosowania się do poleceń instruktora i pracowników GCMiT w Mykanowie.

§4

IV. Bezpieczeństwo

1. Uczestnik poniżej 18. roku życia podczas zajęć znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.

2. W przypadku Uczestników do 18 lat podczas zajęć organizowanych przez GCMiT poza siedzibą wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego(załącznik nr 3).

3. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, ich rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania Uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach z siedziby GCMiT. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót Uczestnika zajęć do domu, jego rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (Karta uczestnictwa). Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi z domu i do domu spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym.

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. w kwestii dotyczących stroju).

5. Niepełnoletnim Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego.

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia GCMiT bez zgody instruktora.

8. Uczestnikom zajęć nie wolno wnosić na obiekt GCMiT żadnych niebezpiecznych narzędzi, używek oraz innych rzeczy i materiałów, które mogą spowodować zagrożenie życia innych osób.

9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

§5

V. Postanowienia końcowe

1. GCMiT wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GCMiT. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć organizowanych przez GCMiT wypełniają oświadczenie o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie zdjęć, nagrań muzycznych i filmowych z udziałem Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami (Załącznik nr 1a i nr 1b do niniejszego Regulaminu; Karta uczestnika)

2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor GCMiT w Mykanowie.

…………………………………………….

Dyrektor

Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Załącznik nr 1a do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

ul. Częstochowska 3 42-233 Mykanów

tel. 728509824; mail: biuro@gcmit.mykanow.pl

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca

w Mykanowie

NAZWA ZAJĘĆ

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

DATA URODZENIA

ADRES

TELEFON KONTAKTOWY

KONTAKT

E-MAIL

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się*z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach

kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie”

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się*z cennikiem zajęć i zobowiązuję się uiszczać

opłatę za zajęcia do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym odbywają się zajęcia

gotówką lub przelewem (dotyczy zajęć płatnych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.); oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w formie dokumentacji foto, video powstałej

podczas zajęć do celów działalności GCMiT w Mykanowie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mobilną (SMS, MMS) i mailową

ogłoszeń i informacji związanych z działalnością Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w

Mykanowie.

…………………………….. ……………………………………………..

miejscowość, data podpis uczestnika

…………………………………………….

Dyrektor

Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Załącznik nr 1a do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

ul. Częstochowska 3 42-233 Mykanów

tel. 728509824; mail: biuro@gcmit.mykanow.pl

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

(dla osób niepełnoletnich)

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca

w Mykanowie

NAZWA ZAJĘĆ

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

DATA URODZENIA

ADRES

TELEFON KONTAKTOWY

KONTAKT

E-MAIL

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się*z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach

kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie”

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się*z cennikiem zajęć i zobowiązuję się uiszczać

opłatę za zajęcia do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym odbywają się zajęcia

gotówką lub przelewem (dotyczy zajęć płatnych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.); oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w formie dokumentacji foto, video powstałej

podczas zajęć do celów działalności GCMiT w Mykanowie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mobilną (SMS, MMS) i mailową

ogłoszeń i informacji związanych z działalnością Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w

Mykanowie.

…………………………….. ……………………………………………..

miejscowość, data podpis opiekuna

Oświadczam, że dziecko będę odbierać osobiście po zajęciach*/może wracać samodzielnie do

domu*/upoważniam do odbioru osoby*:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………… …………………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i muzyczno-tanecznych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………. w zajęciach organizowanych poza siedzibą GCMiT w Mykanowie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

…………………………………… …………………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i muzyczno-tanecznych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

ul. Częstochowska 3 42-233 Mykanów

tel. 728509824; mail: biuro@gcmit.mykanow.pl

CENNIK

Za udział w płatnych zajęciach kulturalnych i muzyczno-tanecznych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

………………….NAZWA ZAJĘĆ………………………..

…………………………OPŁATA……………………………..

LEKCJA INDYWIDUALNA INSTRUMENT DĘTY/PERKUSJA – CZŁONEK DZIECIĘCEJ ORKIESTRY DĘTEJ/SZKÓŁKA

70,00 zł

DOPŁATA ZA NIEUSPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚĆ NA LEKCJI INDYWIDUALNEJ – CZŁONEK DZIECIECEJ ORKEISTRY DĘTEJ/SZKÓŁKA

10,00 zł

LEKCJA INDYWIDUALNA INSTRUMENT DĘTY/PERKUSJA – CZŁONEK MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ

50,00 zł

DOPŁATA ZA NIEUSPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚĆ NA LEKCJI INDYWIDUALNEJ – CZŁONEK MŁODZIEŻOWEJ ORKEISTRY DĘTEJ/SZKÓŁKA

5,00 zł

LEKCJA INDYWIDUALNA – PIANINO

80,00 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE – MAŻORETKI

60,00 zł

SKŁADKA CZŁONKOWSKA BEZ POBIERANIA LEKCJI Z WYPOŻYCZENIEM INSTRUMENTU

20,00 zł

SKŁADKA CZŁONKOWSKA BEZ POBIERANIA LEKCJI BEZ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU

10,00 zł

OPŁATA WPISOWA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

50,00 zł

………………………………………………………

Dyrektor

Gminnego Centrum Muzyki I Tańca w Mykanowie

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i muzyczno-tanecznych

organizowanych przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………. w zajęciach organizowanych poza siedzibą GCMiT w Mykanowie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

…………………………………… …………………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego