REGULAMIN ORGANIZACYJNY ORKIESTRY DĘTEJ DZIAŁAJĄCEJ W GMINNYM CENTRUM MUZYKI I TAŃCA W MYKANOWIE
I. Postanowienia ogólne
1. Orkiestra Dęta działa w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie.
2. Do prowadzenia spraw zespołu na zebraniu ogólnym członków wybierana jest Rada Orkiestry, która wraz z Kapelmistrzem odpowiedzialna jest za wdrażanie i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
3. Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków członków Orkiestry Dętej działającej w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie.
II. Główne cele działalności Zespołu
Budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z muzyką.
Zapoznanie z różnorodnością form muzycznych.
Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
Wyrabianie punktualności i systematyczności.
Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
Godne reprezentowanie Zespołu w kraju i za granicą.
Promowanie Gminy Mykanów w kraju i za granicą.
Sceniczna prezentacja opracowanych programów, a tym samym i osiągnięć artystycznych.
Zabawa oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

III. Kierownictwo Zespołu
Kierownictwo Zespołu powierza się Kapelmistrzowi i Radzie Orkiestry, którzy sprawują opiekę nad zespołem oraz nadzorują zadania wynikające z przyjętego planu pracy.

IV. Formy zajęć muzycznych:
1. Indywidualna nauka gry na instrumentach

2. Zbiorowa nauka gry na instrumentach – próby orkiestry

3. Zbiorowa nauka gry na instrumentach – próby sekcyjne

V. Zachowanie podczas trwania wszystkich zajęć (próby, koncerty, warsztaty, itp.), a także przerw;
Zabrania się:
1. Przyjmowania w trakcie trwania zajęć i grań jakichkolwiek posiłków, a także spożywania alkoholu i używek w trakcie wszystkich spotkań zespołów zapisanych w regulaminie.
2. Korzystania z telefonów komórkowych
3. Opuszczania terenu zajęć
4. Nietolerancji wobec pozostałych członków Zespołu
VI. Nabór do Zespołu
Główny nabór do Zespołu odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego.
Chętni i gotowi do pracy są jednak mile widziani przez cały rok.
Aby zostać przyjętym do Zespołu należy przyjść na przesłuchanie, potwierdzające predyspozycje muzyczne.
O przyjęciu do Zespołu decyduje Kapelmistrz wraz z instruktorami i kierownikami sekcji.

VII. Prawa członków Zespołu
Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Zespół.
Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
Korzystanie z instrumentów, umundurowania oraz innych strojów (podczas koncertów), które są własnością Zespołu.
Przechodzenie do starszego składu orkiestry po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.
Otrzymywanie pokwitowania wniesionej za uczestnictwo w zajęciach opłaty.
Otrzymywanie informacji o postępach czynionych w trakcie zajęć oraz ewentualnych brakach przekazywana przez instruktora.
Godne traktowanie przez instruktora oraz innych członków Zespołu.
Otrzymywanie stosownych zaświadczeń dotyczących współpracy z Zespołem.
VIII. Obowiązki członków Zespołu
1. Podstawowym obowiązkiem członka Zespołu jest obecność na próbach i koncertach.
Wymagany minimalny procent udziału w zajęciach dla członków Orkiestry, rozliczany w okresie od 01.09 do planowanego z wyprzedzeniem kluczowego koncertu, grania, wyjazdu:
– 80% lekcji- dotyczy uczniów szkółki Orkiestry
– 50% prób- dotyczy studentów i pracujących w odległości powyżej 50km od siedziby Orkiestry
– 75% prób ogółem- dotyczy uczniów szkół podstawowych i liceów
– 60% prób ogółem- dotyczy maturzystów, studentów i pracujących w obrębie poniżej 50km od siedziby Orkiestry
– 80% grań- dotyczy wszystkich członków Orkiestry
Każdy student oraz osoba pracująca zobowiązana jest do kontaktu z instruktorem danego instrumentu w wymiarze dwóch spotkań ( udział w lekcji stacjonarnej lub online) w miesiącu, celem dbania o swój poziom wykonawczy, a także przygotowania do corocznego egzaminu potwierdzającego rozwój umiejętności.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań przez członka Orkiestry, może zostać on zawieszony w prawach członka Zespołu do odwołania.
2. Każdy członek zespołu ma obowiązek stawienia się w wyznaczonym miejscu zbiórki co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, wyjazdu.
3. Każda nieobecność na graniu musi być zgłoszona z kilkudniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie Kapelmistrzowi Orkiestry. Niezgłoszona nieobecność na czterech kolejnych zajęciach powoduje wykreślenie z listy członków Orkiestry.
5. Świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego oraz obowiązkowy udział w corocznych egzaminach dla wszystkich członków Orkiestry.
Brak udziału w egzaminie skutkuje zawieszeniem w prawach członka Orkiestry.
6. Dbanie o estetykę strojów czy umundurowania podczas występów. Obowiązuje również regulaminowe upięcie włosów.
7. Każdy członek orkiestry ma obowiązek wziąć udział w przygotowywaniach i sprzątaniu po koncercie.
8. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię Zespołu.
9. Dbanie o młodszych członków Zespołu zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
10. Bezwzględne szanowanie i ochrona instrumentów muzycznych przed uszkodzeniem oraz rekwizytów będących własnością Zespołu.
11. Pokrywanie kosztów zniszczonego czy zgubionego z winy muzyka instrumentu, stroju oraz umundurowania, a także kosztów związanych z wielokrotnym drukowaniem zgubionych czy zapomnianych nut.
12. Przestrzeganie regulaminu korzystania z powierzonego sprzętu czy umundurowania Zespołu.
13. Wnoszenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zawartym w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach.
14. Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do Kapelmistrza przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, a tym samym zwrócić elementy umundurowania, nuty, instrument oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.
15. Wykonywanie poleceń instruktorów.
16. Dbanie o czystość i porządek w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.
17. Stwarzanie atmosfery wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty, a także dbanie o dobre imię i opinię zespołu.
18. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

IX. Nagrody i kary
1. Członek Zespołu podlega karze w przypadku:
a. okazywania lekceważącego stosunku do zajęć poprzez m.in. aroganckie zachowanie wobec instruktorów, nieobecności i spóźnianie się na próby bez podania stosownego uzasadnienia
b. wybryków chuligańskich – kradzieże, bójki, wandalizm
c. niszczenia mienia Zespołowego
d. nieprzestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, pracowników Zespołu oraz środowiska, w którym żyje
e. działania na szkodę opinii i wizerunku zespołu
f. nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

2. Karą stosowaną przez Kapelmistrza jest:
a. uwaga bezpośrednia
b. upomnienie na forum Orkiestry
c. przekazanie informacji rodzicom
d. wykluczenie z udziału w koncercie i/lub wyjeździe
e. zawieszenie w prawach członka Zespołu na czas określony (maksymalnie na okres 12 miesięcy)
f. skreślenie z listy członków Zespołu

3. Bez względu na zastosowaną karę za wykroczenie polegające na niszczeniu mienia Zespołowego, rodzice członka Zespołu lub on sam, ponoszą odpowiedzialność materialną.

4. Członkowie Zespołu otrzymują nagrody za:
a. Nagroda za najwyższą frekwencję spośród wszystkich członków Orkiestry
b. Nagroda Muzyka Roku za najwyższą ocenę na egzaminie spośród wszystkich członków Orkiestry
c. Nagroda za najwyższą frekwencję spośród wszystkich członków Dziecięcej Orkiestry
d. Nagroda Młodego Muzyka Roku za najwyższą ocenę na egzaminie spośród wszystkich członków Dziecięcej Orkiestry
e. Aktywną pracę w organizacjach Zespołowych oraz angażowanie się w prace na rzecz sekcji i Zespołu.
Nagrody będą ustalane i wybierane przez Radę Orkiestry wraz z Kapelmistrzem z odpowiednim wyprzedzeniem terminu ich wręczenia.

X. Zasady wyjazdów zagranicznych i krajowych.
1. Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania Zespołu na arenie międzynarodowej.
2. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
a. odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny
b. przydatność w realizacji programu artystycznego
c. aktywność w zajęciach
d. nieprzekroczona liczba nieobecności ustalona w punkcie VIII Regulaminu
e. odpowiednie zachowanie
f. dobry stan zdrowia
3. Listę kandydatów na wyjazd ustala Kapelmistrz wraz z kierownikami sekcji.
4. Wysokości składek na wyjazdy mogą być zróżnicowane i zależeć od wyżej wymienionych w podpunkcie 2. czynników.
5. Wysokości składek dla rodzeństw będą rozpatrywane indywidualnie i będą zależeć od ilości osób i wyżej wymienionych w podpunkcie 2. czynników.
6. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

XI. Postanowienia końcowe
1. Kapelmistrz wraz z Radą Orkiestry może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.
2. Każdy członek Zespołu ma obowiązek postępować wedle ustaleń powyższego regulaminu.