Regulamin Zespołów Tanecznych Mażoretek

1. Zespoły Taneczne Mażoretek wchodzą w skład Gminnego Centrum Muzyki i Tańca powołanego
przez Radę Gminy Mykanów uchwałą nr 123/XV/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
2. Siedzibą zespołu jest GCMiT z siedzibą ul. Częstochowska 3 , 42-233 Mykanów, tel. 728 509 824
adres e-mail: biuro@gcmit.mykanow.pl
3. Zespoły mażoretek są zespołami amatorskimi, zrzeszającymi dzieci i młodzież z terenu gminy
Mykanów.
4. Kierownictwo zespołu stanowią: Dyrektor GCMiT oraz powołani przez niego instruktorzy i
choreografowie.

I. Cele działalności zespołu :
1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9. Godne reprezentowanie Gminy Mykanów w kraju i za granicą.
10. Promowanie gminy Gminy Mykanów w kraju i za granicą.
11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów a tym samym i osiągnięć artystycznych.
12. Nauka przez zabawę oraz umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów.

II. Zajęcia zespołu :
Zajęcia taneczne trwające od 45minut do 2 godzin w zależności od kategorii wiekowej obejmują:
1. naukę pracy z pałeczką, buławą, flagą, pomponami,
2. naukę tańca rewiowego, mażoretkowego oraz poszczególnych układów choreograficznych,
3. balet, poznanie różnych form tanecznych oraz muzycznych,
4. akrobatykę, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.

III. Nabór do zespołu:
Główny nabór do zespołu odbywa się raz w roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do zespołu w innym terminie decydują
instruktorzy.
Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej, a także spełnić
podane warunki uczestnictwa.
O przyjęciu do zespołu decyduje komisja, w skład której wchodzą instruktorzy i choreografowie.

IV. Warunki uczestnictwa :
Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. Chęć rozwijania zainteresowań tanecznych
2. Dobra prezencja i koordynacja ruchowa
3. Poczucie rytmu
4. Umiejętność koncentracji na zajęciach
5. Wykazanie poczynionych na zajęciach postępów
6. Odpowiednie zachowanie, tolerancja
7. Umiejętność pracy w grupie
8. Wymagany na zajęciach strój i uczesanie

V. Prawa członków Zespołu :
1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół i dla zespołu
2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek:
ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
3. Korzystanie z kostiumów scenicznych w czasie występów, które są własnością Instytucji Kultury.
4. Korzystanie z dofinansowania w miarę możliwości finansowych zespołu.
5. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.

VI. Obowiązki członków Zespołu :
1. Obowiązkiem członka zespołu jest być obecnym na próbach i koncertach.
2. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołu: próby, koncerty, warsztaty, konkursy
i festiwale.
3. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny (30% pracy z
pałeczką w domu, prawą i lewą ręką).
4. Dbać o estetykę stroju i uczesania.
5. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
6. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach
lokalnych i zagranicznych.
7. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne
koszulki oraz wszelkie rekwizyty.
8. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/rekwizytu.
9. Po każdym koncercie oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez kierownika zespołu.
10. Wnosić opłaty za każdy miesiąc. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołu, nie za
uczestnictwo w zajęciach i wynosi: 50,00 zł na miesiąc dla wszystkich grup.
11. Wykonywać polecenia instruktorów i pracowników Instytucji Kultury.
12. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

VII. Występy Zespołu:
1. Strój i uczesanie ustalane przez instruktora na zajęciach poprzedzających występ.
2. Każda tancerka na występie musi posiadać czysty, niepognieciony strój.
3. Na występie tancerka nie może mieć żadnej biżuterii ( u przedszkolaków dozwolone kolczyki).
4. Obecność sprawdzana minimum pół godziny przed rozpoczęciem występu.

VIII. Podczas trwania zajęć zabrania się:
1. przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz słodkich napojów
2. korzystania z telefonów komórkowych
3. opuszczania terenu zajęć
4. używania wulgarnych słów
5. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów
6. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.

IX.Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora przynajmniej z
3 miesięcznym wyprzedzeniem, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uzupełnić
wszystkie zaległości finansowe.

X. Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:
1. Chorobą,
2. Potwierdzonym przypadkiem losowym.
Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona i usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwiona
nieobecność na czterech kolejnych zajęciach spowoduje wykreślenie z listy.

XI. Zasady wyjazdów zagranicznych:
Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania
zespołu na arenie międzynarodowej. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego
ustala się kryteria kwalifikacji członków:
1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Odpowiednie zachowanie.
5. Dobry stan zdrowia.
Listę kandydatów na wyjazd ustala instruktor. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

XII.
Ze względu na ograniczenie wiekowe i zmianę miejsca nauki, każdy członek odchodzący z
najstarszej grupy zostaje oficjalnie pożegnany zarówno przez kierownictwo zespołu jak i przez
pozostałych członków.

XIII.
Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołu może być ukarany:
1. Ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych;
2. Upomnieniem ustnym i wezwaniem rodziców,
3. Skreśleniem z listy członków zespołów.

XIV.
Zmiany regulaminu wchodzą w życie w trybie jego nadania.

XV.
Kwestie sporne nie wynikające z postanowień regulaminu rozstrzyga Dyrektor GCMiT.

 

Opłaty za zajęcia

Nowych uczestników zajęć obowiązuje uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. Jest to opłata jednorazowa, dokonywana przy pierwszej płatności za zajęcia.

Składka miesięczna za zajęcia dla grup: Baby, Midi, Prim wynosi 100 zł

Składka miesięczna za zajęcia dla grupy Presto wynosi 70 zł

Opłat można dokonać w sekretariacie Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie bądź też przelewem na konto Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie. Nr konta: 15 8258 0005 2000 0018 1897 0001. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć.