You are currently viewing Odmrożenie działalności GCMiT

Od 1 czerwca 2020 Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie wznawia swoją działalność zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem. Przedstawiamy Państwu procedurę organizacji zajęć w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie w czasie pandemii COVID-19 opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

1. Uczniowie i instruktorzy zostali wcześniej zapoznani z harmonogramem konsultacji indywidualnych i grupowych.

2. Do GCMiT może wchodzić wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno uczniowi przychodzić do GCMiT.

3. Po przyjściu do GCMiT wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz do założenia maseczek ochronnych na usta i nos. Uczniów obowiązuje uwzględnianie 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami na terenie GCMiT.

4. W miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali, gdzie uwzględnia się zasady: 4m² na osobę – 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 1,5m odstępu podczas zajęć indywidualnych.

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. (1 dziecko lub opiekun na 4 m2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów- nie więcej niż o 2.

6. Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie.

7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. firanka, dywan). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów .

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

11. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, nie podawali sobie rąk na powitanie, zachowywali odpowiedni dystans pomiędzy sobą, aby nie dotykali oczu, nosa, ust.

12. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. Sekretariat zobowiązany jest do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka (aktualne numery telefonów).

Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby (np. wysoka temperatura ciała) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pomocy przedmedycznej) i niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze GCMiT.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do GCMiT tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki.

2. Personel pomocniczy GCMiT odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wchodzący dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu i po skorzystaniu z toalety.

4. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, pulpitów.

5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników dokonuje dyrektor.

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

1. Do pracy w GCMiT mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Nie angażuje się w zajęcia pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie gabinetu pomocy przedmedycznej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora GCMiT i rodzica/opiekuna.

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora GCMiT.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i podejmuje próbę zebrania informacji na temat styczności z innymi pracownikami i uczniami na terenie GCMiT.

3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz powiadamia organ prowadzący.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat  (przygotowanie).

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach GCMiT, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym