KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie jest:

Dyrektor Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

z siedzibą: ul. Częstochowska 3, 42-233 Mykanów.

  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Krzysiński.

Tel. /34/ 3288019 lub e- mail m.krzysinski@mykanow.pl

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (zgodnie ze statutem).

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia.

  1. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu.

  1. Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.